TỜ KINH SỐ 4.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên. Tthuhoang sơ ca kiếp ngưi, chưa có mt sinh vật nào ging tôi, có cái trí óc tôi, trái tim tôi, cp mt tôi, bàn tay tôi, mái tóc tôi và môi cưi tôi. Từ tc đến nay, chưa hcó, ngày hôm nay không hề có và ngày mai cũng không. Kng ai có thể đi, có thể nói, có thnghĩ y như tôi. Tt cnhân loi là anh em ca tôi nhưng tôi vn là mt khác biệt vi tất c. Tôi là mt sáng to đc nht.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Mc dù tôi thuc loài đng vt, nhưng nhng thèm mun tm thưng ca các loài thú không tha mãn tôi. Trong tôi là mt ngn la nung đt từ nhiu thế h; và sc nóng ca la là mt nhc

nhở tng xuyên cho tinh thn tôi, đòi hi tôi phi ci thin mi ngày. Tôi sgihoài ngn la bt mãn này, đtiến bhơn, và sẽ tuyên ngôn cái đc tca con ngưi tôi cho khp thiên h. Không ai vnhư tôi, không ai có nét chữ như tôi, không ai sinh đưc con tôi, và trên hết, không ai có khnăng ging tôi trong công vic. Từ nay trở đi, tôi snhn mnh cái đc thù này và truyn bá nó rng rãi trong nhng giao thip.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Tôi sẽ không bao gicgng đbt chưc ni khác. Tôi sẽ phô bày cái khác bit, cái đc tcủa tôi trên thtrưng. Tôi sẽ rao bán cái đc tnày. Tôi sẽ chiếu ri cái đc thù và du kín cái tương đng. Trong nhng sn phm dch vtôi sn xut tôi sẽ áp dng nguyên tc này. Tôi hãnh diện vi cái đặc tđó. Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.

Tôi là mt viên ngc hiếm có. Cái gì hiếm có đu trthành vô giá. Tôi là sn phm ca ngàn năm tiến hóa, do đó, trí óc tôi, thân thtôi đu hoàn thin hoàn mhơn nhng bc vua chúa, cao nhâtừ đi kiếp tc.

Nhưng khnăng tôi, trí óc tôi, trái tim tôi và thân thtôi smc ra, hư hoi và tan biến nếu tôi không xử dng chúng mi ngày.

Tim năng tôi gn như vô hn đnh.Vy mà tôi đã chsdng mt phn rt nhỏ khi óc tôi, bp tht tôi.

Hôm nay, tôi sẽ bt đu gia tăng ssdng này.

Tôi sẽ không còn tha mãn vi nhng tnh quca ngày hôm qua; tôi sẽ không đnhng li khen vô nghĩa gây tự mãn vi nhng công vic nhnhoi không đáng k.

Tôi hiểu rng tôi sgặt hái tnh qugp trăm ln nhng mùa gt cũ. Vic tôi sinh ra đi đã là mt phép mu; vì vy tôi stiếp tc to nên nhng phép mu khác đxng đáng vi ssáng to nhim mầu này.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Tôi sinh ra không do mt nh cờ hay tai nn. Tôi đưc đt đtrong đi này vì tôi có mt nhim vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưng thành mt ngn núi cao, không phi đthu gn li tnh mt ht cát. Ktnay, tôi sẽ tn dng mi cố gng đtrtnh mt ngn núi cao nht, và tôi sẽ áp

dụng mi tim năng trong tôi mi ngày mi giờ phút.

Tôi sthu thập nhiu hơn mi kiến thc vtha nhân, về cá nhân tôi, vsn phm dch vtôi sn xut hay cấu tạo, và tôi sẽ thấy thành quả nhy vt theo cp số nhân.

Tôi stôi luyn, sẽ ci thin, sẽ hoàn tt mi hành đng, mi li nói, bi vì đây là nn móng ca snghiệp tôi. Tôi không bao giquên là rt nhiu ni đã đt đưc nhng công nghip vĩ đi chỉ nhờ mt li nói đúng lúc đúng ch, mt vic làm đúng nghĩa đúng thi. Do đó, tôi stiếp tc tng din thuyết. Chúng phi nmt ngt đi vi đàn ong ngoài kia.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên. (Còn tiếp theo)

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249