TỜ KINH SỐ 4 (Tiếp theo)

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Tôi sẽ tập trung mi năng lc vào các thtch đang có trưc mt và khi hành xsquên hết các quy ry khác. Công việc ntôi sẽ để li ở nhà. Khi tôi đến slàm, tôi squên gia đình để khi bị chia trí. Dĩ nhiên, công vic sở tôi sẽ đli ở s. Khi về nhà, tôi squên vic làm và snghip để nh yêu gia đình không bchia s. Gia đình và snghip phi đưc phân chia tuyt đi, dù rng đi tôi gắn lin vi cả hai. Xáo trn hai nhu cu này sgây hi ln cho cả hai thế gii.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Tôi có cp mắt để nhìn và khi óc đnghĩ. Bây gitôi li đưc biết thêm mt bí mt ca đi sng là tất ctrngi, khó khăn đu là nhng cơ hi trá hình. Và không ai la đưc tôi bng vóc dáng bên ngoài. Mắt tôi sẽ nhìn xuyên thu nhng áo qun đp đthy rõ con ngưi thc tôi phi giao thip.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Không mt tvật nào, cây cỏ nào, ngn gió nào, ht mưa nào, tng đá nao, sông hnào có mt khi thy như tôi. Tôi đã đưc kết to bng nh yêu và nuôi sng bng mt mc đích thn tnh. Trong quá kh, tôi không hiu điu này. Nhưng ktnay, tôi shưng dn và hành xử con

ngưi tôi trên căn bn đó.

Tôi là mt sáng to nhim mu ca thiên nhiên.

Và thiên nhiên không bao githt bi. Cả trăm ngàn năm nay, bao githiên nhiên cũng là k

chiến thng sau cùng. Tôi là thiên nhiên, sau cùng, tôi sthng.

Tôi sthắng, strthành mt cao nhân, bi vì cái đc tca tôi.

Tôi là mt phép mầu ln nht ca thiên nhiên.

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 4. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 5 . 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249