TỜ KINH SỐ 5 (Tiếp theo)

Hôm nay tôi shôn nng nàn ni tôi yêu say đm, vì ngày mai, tt cả chúng ta đu phi ra đi. Hôm nay tôi sgiúp đbn tôi vì hn đang cn, vì ngày mai, hoc hn không cn na, hoc tôi sẽ không còn nghe đưc nhng li cu khn ca hn. Hôm nay, tôi xin hiến dâng tâm hn và thxác này cho công vic, vì ngày mai, tôi không còn gì để cho và không còn ai đnhn.

Hôm nay tôi ssng như đây là ngày cui cùng cũa tôi.

Và nếu đây là ngày cui cùng, tôi phi sáng to mt tuyt phm đđi tht vĩ đi. Hôm nay slà ngày tt đp nht ca đi tôi. Tôi ssng say tng phút giây, nghe men rưu thm tng ththt, và cảm tạ ssay đm này. Mi mt phút giây, mi mt gigic là mt món hàng tôi strao đi hay mua bán vi giá thật cao. Tôi slàm vic hăng say như chưa bao gilàm. Tôi sẽ không ngưng nghỉ tc khi tác phẩm hoàn tt. Tôi sgiao thip, thăm viếng, sáng to, mua bán... gp chc

ln ngày hôm qua. Tôi sẽ nhìn thy hiu năng ca mt phút hôm nay bng mt gihôm qua.

Ngày cui cùng cũng sẽ là ngày ti thưng.

Hôm nay tôi ssng như đây là ngày cui cùng cũa tôi.

Và nếu sáng mai tôi còn trdy, tôi xin đưc quỳ ly ssng vi muôn vàn cm t.

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 5. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 6 . 

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249