TỜ KINH SỐ 8 (Tiếp theo)

Tôi là mt con ngưi đúng nghĩa. Có nhng kẻ chdng ni mt cái hang vi đng bùn ca h. Tôi sxây dng mt lâu đài.

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Như mt tri phi sưi ấm trái đt đht lúa đâm chi, nhng li kinh này tôi sđc hàng ngày để sưi m gic mng của tôi và biến chúng tnh thc ti. Hôm nay, tôi svưt mc tnh qumà tôi đã đạt hôm qua. Tôi stiếp tc leo cao trên đnh núi ca đi tôi, ngày mai sẽ cao hơn ngày hôm nay, và ngày mt scao hơn ngày mai. Vưt cao hơn nhng tnh quca ngưi khác

không phi là điu quan trng, vưt cao hơn thành qca chính tôi mi là tt c.

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Ging như ngn gió m đem ht ging ca lúa đi khp mi cánh đng, ngn gió này sẽ đem

tiếng nói ca tôi đến cho mi ngưi đang lng nghe. Tôi sẽ nói rõ mc tiêu ca tôi. Khi nói ra ri, tôi phải thc hin nếu không tôi sẽ phi chu nhng sỉ nhc chê bai. Tôi slà ngưi kiên tca đi tôi và dù rng thế gian có cưi diu nhng mc tiêu ca đi tôi, hsẽ nhìn vào nhng bưc tiến ca tôi. Cui cùng, tôi sẽ không có la chn nào khác là thc hin mc tiêu đcòn đưc hãnh din.

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Tôi sẽ không phm vào li lm là đt đmc tiêu ca tôi qthp.

Tôi slàm nhng vic mà nhng kẻ thua cuc không mun làm Tôi sluôn luôn vi tay đến nhng sự vt ngoài tm.

Tôi sẽ không bao githa mãn vi thành quả đã đt.

Tôi sluôn luôn nâng cao mc tiêu mi, khi va đt đưc mc tiêu cũ.

Tôi sluôn luôn cgng đgikế tiếp sẽ tt đp hơn ginày.

Tôi snói rõ mc tiêu ca tôi cho thế gian.

Tuy vy, tôi sẽ không bao gitkiêu và tự khen mình.

Hãy để thế gian phản ng và tôi sẽ khôn ngoan đón nhn nhng li khen vi tt cả khiêm nhưng.

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Mt hạt thóc gia tăng gp trăm ln thành mt trăm nhành lúa. Mt trăm nhành lúa này gia tăng gp trăm lần sthành mưi ngàn nhành lúa. Ri thêm mt trăm ln và mt trăm ln na. Mt ht

thóc snuôi sng cả tnh phđông đo. Tôi không thhơn đưc mt ht thóc chăng?

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Và khi tôi làm xong li nguyn này, tôi slp li đng tác đó. Tôi tiếp tc tăng trưng đmt ngày nào đó, tôi sẽ tự chiêm ngưng cái vĩ đi ca ht thóc mang tên tôiTôi strở tnh ngưi giàu nht Thế gii.

Hết tờ kinh số 8

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 8. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 9 . 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249