TỜ KINH SỐ 9.

Nhng gic mng ca tôi sẽ là vô nghĩa, nhng kế hoch ca tôi slà cát bi, nhng mc tiêu của tôi slà vô vng. Tt csẽ không có mt giá trgì nếu tôi không theo đui chúng bng hành đngVà nó sẽ hành đng ngay bây gi.

Không có mt bn đnào, dù chính xác và rõ ràng tng phân ly, có thchuyên chchủ nó đi xa mt milimet. Không có mt luật lệ nào, dù công bng và hp l, có thgiúp tránh đưc mt ti ác. Không bao giờ có mt tờ kinh nào, dù hiu nghim như tkinh tôi đang đc, có thto cho ngưi nghe mt đng xu nào. Hành đng - Chỉ có hành đng là mi nđđy tung cái bn đ, cái luật lệ, cái tờ kinh này, nhng gic mng, nhng kế hoch, nhng mc tiêu tnh mt thc ti cho đi sng. Hành đng là đăn, là thc ung nuôi dưng stnh công sau cùng ca tôi. Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Ni do dvẫn gichân tôi đã bt ngun tslo s. Tôi hiu đưc điu này khi nhìn tn đáy tim của những con ngưi can đm. Họ biết rng chỉ có hành đng mi tiêu dit đưc ni lo s. Do đó, khi tôi hành xử không chút do d, nhng nhp đp lon xạ ca con tim tôi strli bình

tng. Tôi hiu rng hành đng sẽ biến con sư tử đang đe da tôi tnh mt con kiến hin lành.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Từ nay, tôi snhớ bài hc ca con đom đóm, chúng chỉ phát ra ánh sáng khi đôi cánh ca chúng đp mnh trong đng tác bay. Tôi sẽ là mt con đom đóm và ánh la ca tôi slòe sáng dù ngay giữa ban ngày dưi ánh mt tri. Có nhng ngưi chthích làm loài bưm, khoe đôi cánh đp, nhưng hoàn toàn phthuc vào nhân nghĩa ca cánh hoa. Tôi slà mt con đom đóm và ánh la của tôi ssoi sáng thế gian này.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Tôi sẽ không tnh né nhng công vic ca ngày hôm nay và kht chúng li ngày mai, bi vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Hãy đtôi hành đng ngay bây gi, dù hành đng đó có thchưa chắc đã đem lại hnh phúc hay tnh công. Nhưng tlà hành đng ri tht bi, hơn là bt đng và mc rữa. Thc ra, khi hái mt qungt, hành đng tôi chưa chc đã đem đến stha mãn, nhưng không có hành đng, nhng qungt này sẽ chết ra trên cành cây.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Tôi sẽ hành đng. Tôi sẽ hành đng. Tôi sẽ hành đng. Tôi slp đi lp li nhng chnày, mi phút, mi gi, mi ngày. Cho đến khi nhng chữ đó đã in sâu vào thói quen như hơi thca tôi, như cái nhm mca mắt tôi. Tôi phi hành đng. Vi nhng chnày, tôi sẽ ra lnh cho khi óc tôi đương đầu vi tất cthtch mà nhng kẻ thua cuc luôn luôn tránh né.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Tôi snhắc đi nhắc li chữ "hành đng" cho đến khi xương ty tôi phi ghi khc.

Mi khi thc giấc, tôi sẽ nhc đến chữ này và sẽ nhy ra khi giưng. Nhng kthua cuc sẽ ngthêm vài gina.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Khi tôi nhảy vào chn thương trưng, tôi sẽ nhc đến chnày và tôi ssn sàng hu tiếp khách hàng ca tôi. Nhng kthua cuc sẽ do dlo ngi sbchi t.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Khi tôi đi din vi mt cánh ca đóng kín, tôi sẽ nhc đến nhng chữ này và sgõ mnh.

Nhng kẻ thua cuc sđi bên ngoài trong run sợ và ngi nng. ( Còn tiếp theo)

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249