TỜ KINH SỐ 9 (Tiếp theo).

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Khi tôi gặp nhng cám dgian ác, tôi snhc đến nhng chnày và tôi sđp tan nhng thói hư tt xu .

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Khi tôi mun bỏ cuc, vì mt mi và mun kht li công vic cho đến ngày mai, tôi sẽ nhc đến nhng chữ này và bắt tay ngay vào vic.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Chỉ có hành đng mi đnh rõ giá trca con ngưi tôi trên thương trưng. Và mun tăng cái giá trị này, tôi phi gia tăng hành đng ca tôi. Tôi sbưc đi đến nhng nơi mà kthua cuc không dám bưc. Tôi slàm vic khi kthua cuc mun ngnghơi. Tôi sẽ nói ln khi kthua cuc mun im lng. Tôi sẽ đi gp mưi khách hàng khi kthua cuc đang toan nh cách thc đi gp mt khách hàng. Tôi sẽ nói tôi đã làm xong công vic khi kthua cuc srng đã qtr.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Bi vì bây gilà tất cả nhng gì tôi đang có. Ngày mai là ngày làm vic ca nhng klưi biếng. Tôi không lưi biếng. Ngày mai là ngày ngưi yếu stnh ngưi mnh. Tôi không yếu đui. Ngày mai là ngày ni thua cuc stnh kthng trn. Tôi chưa bao githua cuc.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Khi con Sư tử đói bng, nó ăn. Khi con Đi Bàng khát nưc, nó ung. Đó là đnh lut thiên nhiên của mi sinh vt.

Tôi đói tnh công, tôi khát hnh phúc. Không hành đng, tôi ssng mt đi tht vng, đau khổ và hận sầu.

Tôi sẽ ra lnh cho tôi hành đng.

Và tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

Stnh công không chđi ai. Nếu tôi chm tr, tôi snhìn cái tnh công đó ra đi vĩnh vin.

Đây là giờ phút. Đây là nơi chn. Đây là con ni tôi.

Tôi sẽ hành đng ngay bây gi.

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 9. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 10 ). 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249